Vďaka biodiverzite – rozmanitosti života na Zemi, je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Bez prírody by sme nemali zdroje obživy, energie, nerastných surovín, vzduchu a vody, ktoré sú nevyhnutným predpokladom života, ako ho poznáme, a na ktorých stavia naše hospodárstvo. 

 

biodiverzita 7

 

Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu ako samozrejmosť. Mnohé prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom, čo sa odráža na ich menej účinnom fungovaní a môže dokonca viesť k ich zániku. Strata biodiverzity, ako tento fenomén zvykneme nazývať, je pričastá.

Čo je biodiverzita?

Biodiverzita alebo druhová rozmanitosť znamená, koľko a akých druhov (napríklad : živočíchov, rastlín, húb, rias, baktérií) žije na danom území. Spravidla platí, že čím väčšia biodiverzita, tým stabilnejší ekosystém je a tým dokáže lepšie odolávať stresovým podmienkam. Rozmanitosť zahŕňa počet rôznych druhov, genetickú diverzitu a počet jedincov v rámci druhu. Prínos biodiverzity je možné si ilustrovať na porovnaní bežného trávnika a tradičných spásaných lúk. Zatiaľ čo na m² bežného trávnika je len jeden druh s občasnou prítomnosťou burín, na najbohatších spásaných lúkach dokáže na m² rásť až päťdesiat rôznych druhov rastlín, kde každá poskytuje potravu a úkryt inému druhu hmyzu či vtákov. Zatiaľ čo na bežnom trávniku nedokáže prežiť nič okrem mravcov. Na druhovo bohaté lúky môžu byť priamo alebo nepriamo naviazané stovky rôznych druhov zvierat.

 

biodiverzita 5

 

Pozostáva z troch hlavných kategórií prvkov:

 • Rôzne typy druhov, ktoré žijú na Zemi vrátane živočíchov, rastlín, zeleniny, húb, rias, baktérií či dokonca aj vírusov – druhová biodiverzita.
 • Rozdiely medzi jednotlivcami toho istého druhu – v rozmeroch, tvaroch a farbách – genetická biodiverzita.
 • Rôzne ekosystémy, napr. oceány, lesy alebo koralové útesy, a druhy, ktoré ich obývajú a ich vzájomné pôsobenie – ekosystémová biodiverzita.

Podľa vedeckých údajov je na Zemi okolo 1,9 milióna rôznych živých druhov, no skutočné číslo je určite oveľa, oveľa vyššie. Mnohé druhy sú mikroskopické alebo žijú hlboko v zemi alebo v oceánoch, iné jednoducho neboli ešte objavené.

Ľudskou činnosťou spôsobujeme degradáciu ekosystémov a životného prostredia, ohrozujeme populáciu mnohých druhov a úbytok nenahraditeľných prírodných zdrojov, čo má za následok značné znižovanie biodiverzity v celosvetovom meradle. Odhaduje sa, že úbytok biodiverzity je v súčasnej dobe 100 až 1000 krát rýchlejší, ako keby bol spôsobený iba prírodnými procesmi. Navyše sa tlak na ekosystémy skôr zvyšuje - zvyšuje sa dopyt po poľnohospodárskej pôde, potravinách atď.

 

biodiverzita 3

 

Prečo je biodiverzita dôležitá?

Stále pokračujúce znižovanie biodiverzity bezpodmienečne vyústi v rapídny pokles prírodného bohatstva a ohrozí poskytovanie ekosystémových služieb, ktoré naša spoločnosť využíva. Prvotní zdroj väčšiny produktov, ktoré bežne a so samozrejmosťou používame, pochádzajú z prírody.

Napríklad:

 • Ako náhle zmiznú baktérie a huby, ktoré zabezpečujú rozklad organických zostatkov a tím zúrodňujú pôdu, dramaticky poklesne poľnohospodárska produkcia. To isté hrozí, ako náhle sa zníži množstvo hmyzu, ktoré zabezpečujú opeľovanie poľnohospodárskych plodín. Taktiež 42 % liekov používaných proti rakovine pochádzajú z prírody. O mnohých ďalších ešte ani nevieme.
 • So stratou biodiverzity tak strácame nielen krásu a bohatosť prírody, ale tiež destabilizujeme ekologické procesy. Pritom na zdravých ekosystémoch závisí budúcnosti ľudstva. Treba si jedno uvedomiť, že znižovaním biodiverzity ohrozujeme predovšetkým samých seba.

 

biodiverzita 1

 

Biodiverzita v krajine a jej pokles – čo ju spôsobuje?

 • hlavnou príčinou (priamou či nepriamou) je ľudská činnosť
 • dovlečenie cudzích druhov na naše územie, ktoré postupne utláčajú našu pôvodnú biodiverzitu
 • znečistenie poľnohospodárskej pôdy nadmerným používaním minerálnych hnojív a pesticídov, následkom čoho sa tieto jedy dostávajú do stojacich, tečúcich a spodných vôd
 • nadmerné kosenie trávnych porastov
 • jednotné hospodárenie v lesoch
 • výsadba monokultúrnych porastov
 • vysušovanie močiarov, bažín a mŕtvych tokov

Čo je potrebné urobiť pre zachovanie biodiverzity?

Druhy a ekosystémy potrebujú priestor k svojej obnove a rozvoju. Bez biodiverzity by nebolo poľnohospodárstvo. A to poľnohospodárstvo svojimi praktikami často ohrozuje ekosystémy i nereprodukčné druhy - nižšie používanie pesticídov a umelých hnojív je kľúčové pre zachovanie biodiverzity. Princípy ekologického poľnohospodárstva môžu slúžiť ako dobrý príklad. S meniacimi sa podmienkami sa budú meniť tiež ekosystémy a habitaty živočíchov, rastlín. Musíme bojovať s príčinami klimatických zmien a prispôsobovať podmienky k tomu, aby druhy mohli migrovať alebo sa adaptovať na nové prostredie. Biodiverzita je základom udržateľného rozvoja. Ekosystémové služby poskytujú základ všetkým ekonomickým aktivitám. Ochrana biodiverzity teda musí byť zakomponovaná do všetkých oblastí politického rozhodovania.

Každý druh sa môže v spoločenstve udržať iba vtedy, pokiaľ mu jeho vrodené vlastnosti a biologická predispozícia umožňujú začleniť sa do spoločenstva a jeho vývoja. Práve preto sa jednotlivé druhy organizmov nevyskytujú vždy len v prostredí s optimálnymi podmienkami, ale aj tam, kde im to umožňujú podmienky spolužitia s inými organizmami. Premnožený výskyt škodcov alebo chorôb nie je príčinou, ale dôsledkom narušenia rovnováhy v ekosystéme. Všetci môžeme priložiť ruku k dielu. Je v silách nás všetkých pomáhať pri zachovávaní biodiverzity a každý jeden z nás by sa mal do tohto úsilia zapojiť. Každý môže urobiť malé zmeny vo svojich bežných návykoch bez toho, aby sa jeho život obrátil naruby. Ak sa tieto malé zmeny spoja, môžu prispieť k zmene.

Viac informácií: www.envicare.sk

ZDIEĽAJTE NÁS