Záplavy ukázali, kde majú mestá a obce slabiny. V bežnom vnútrobloku sídliska sú tisíce metrov štvorcových spevnených povrchov, z ktorých voda odteká preč z krajiny. Riešením môžu byť aj priepustné povrchy.

 

kanalizácia dážď 1

 

Terajšie záplavy potrápili a niekde stále trápia viaceré mestá a obce, znehodnotili ornicu, poškodili nehnuteľnosti aj verejné priestory a na zaplavených vozovkách a podjazdoch uviazli desiatky vozidiel. Hoci hlavná debata sa vedie o tom, prečo kanalizácie nestíhajú absorbovať takúto živelnú vodu, odborníci poukazujú na fakt, že spoliehať sa na kanalizáciu by nemalo byť hlavné a už vôbec nie najsprávnejšie riešenie. „Udržanie vody v krajine je dôležité nielen pre sídliská, ale pre celé urbanizované prostredia. Stále je tu nízke povedomie o udržaní vody v mieste, kde padne z oblohy. Aj dnes sa budujú dažďové kanalizácie, ktoré vysušujú veľké časti miest,“ hovorí autorizovaný architekt Juraj Jurík zo spoločnosť Studio 21.

Ako usmerniť a zadržať vodu

Voda počas prívalových dažďov ničí územie, no bez úžitku odteká preč. Pritom vodozádržné opatrenia ju dokážu nielen spomaliť, ale aj zachytiť, napríklad zo striech, ktoré predstavujú veľké plochy, a následne ju udržať v zemi. Či už formou vsakovania, alebo v podzemných nádržiach. Mestá a obce by práve vodozádržným opatreniam mali venovať zvýšenú pozornosť a investovať do ich budovania.

„Pri návrhu vodozádržných opatrení je potrebné brať do úvahy všetky technické aspekty – pozitívne aj negatívne. Dať si pozor na umiestnenie objektu pre zadržanie vody, aby nespôsobil neskôr problémy stavbám, ale zároveň je potrebné vodu udržať v mestách, obciach, sídliskách a podobne,“ vysvetľuje architekt Juraj Jurík. Dôležité je to napríklad pre zlepšovanie mikroklimatických pomerov. „Voda, ktorú vedia lokálne využiť stromy a zelené plochy najmä v letných mesiacoch pre svoj rast, následne odparom zo zelených častí rastlín významne ochladzuje mikropriestory. Tým, že sa zásobuje zeleň vodou, dochádza k porastu pôdy a zabraňuje sa erózii vplyvom prívalových dažďov, ale aj veternej erózii. To má zase za následok menej prašné prostredie s lepšou kvalitou vzduchu,“ vysvetľuje odborník.

Lokálne navrhnuté vsakovacie objekty a plochy spomaľujú odtok vody von z mesta a práve v čase prívalových dažďov môžu zabrániť, resp. zmierniť následky povodní. „Voda neodteká rýchlo do potokov, ktoré sa naplnia a prívalovou vlnou ničia majetky, cesty, mosty, hrádze, blízke budovy. Povrchové vsakovacie objekty formou dažďových záhrad majú pozitívny vplyv na biodiverzitu. Rastie tu veľa rôznych druhov mokradných rastlín, čo láka napríklad opelivý hmyz, ktorý zase ďalej pomáha prírode v okolí pre zachovanie zdravia a rozmnožovanie,“ dodáva Juraj Jurík. Navyše sa dajú takéto plochy pre zachytávanie a udržanie vody v krajine architektonicky pekne stvárniť. Plnia okrasnú, rekreačnú a funkčnú časť územia s pozitívnym dopadom na pohodu a psychiku obyvateľstva.

Na projekty treba profesionálov

Základným parametrom je vzdelanosť a osvietenosť investora a projektanta. „Mesto by malo poznať problémy v území, ktoré chce riešiť. Následne spraviť prieskumy, analýzy a návrh opatrení pre zmiernenie, alebo vyriešenia daného problému. Tie problémy môžu mať rôzny charakter,“ podotýka architekt Jurík. Ide napríklad o eróziu svahov, splavovanie zeminy z priľahlých polí na cesty a verejné plochy, vytápanie pivníc, alebo naopak veľmi suché plochy trávnikov a prehrievajúce sa územia veľkých spevnených plôch ako parkoviská, školské dvory, športové plochy. Niekedy sú dedičstvá minulosti dosť paradoxné, napríklad areál materskej školy má minimum veľkej zelene a veľké asfaltové plochy. Budova školy je odvodnená do dažďovej kanalizácie a takéto areály sa v lete značne prehrievajú a trpia nedostatkom vody. Pritom by stačilo dažďovú vodu zo striech zviesť do lokálnej vsakovacej nádrže so zaradením retenčnej nádrže do systému, navrhnúť vhodnú výsadbu a v suchých mesiacoch využiť naakumulovanú vodu z nádrže pre zálievku,“ vysvetľuje.

Priepustné povrchy

Ďalšou z možností, ako udržať vodu v krajine, je vymeniť nepriepustné povrchy za priepustné. „Pretvorením prostredia, kde žije veľké množstvo obyvateľov, formou vodozádržných opatrení sa docieli lepšia mikroklíma, zdravšie a krajšie prostredia, lepšia psychická pohoda a možnosti pre príjemné trávenie času, pre šport a motivácia k tráveniu času vonku. A takéto benefity sú na nezaplatenie,“ dodáva architekt Studio 21 Juraj Jurík.

Zdroj informácií: Studio 21

ZDIEĽAJTE NÁS