co sa skryva pod eticsKontaktný tepelnoizolačný systém ETICS (označenie ETICS je skratkou z anglického názvu External Thermal Insulation Composite System) je zloženým stavebným výrobkom, ktorý sa skladá z viacerých komponentov.

Zhotovovanie zateplenia je podmienené procesom preukazovania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a dodržiavania technických a technologických podmienok vo výstavbe. Na stavebný trh sú pripustené iba tie tepelnoizolačné systémy, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. Tepelnoizolačné systémy ETICS podliehajú procesu technického osvedčovania. Na základe vydania európskeho technického osvedčenia ETA alebo národného technického osvedčenia TO (technické osvedčenie platné iba na Slovensku) sa vykoná preukazovanie zhody a výrobca je oprávnený označovať výrobok (systém) označením CE alebo CSK. Zabudovávať do stavby sa môžu iba také komponenty, ktoré sú uvedené v dokladoch preukazovania zhody. Komponenty určené na rovnaký účel použitia nemusia mať rovnaké vlastnosti. Môžu sa odlišovať napriek tomu, že vyhovujú podmienkam preukazovania zhody, a teda vydania technického osvedčenia. Pri ich navrhovaní do stavby má projektant zvážiť uplatnenia konkrétneho systému a výber komponentov, s ohľadom na účel použitia a miesto zabudovania (styk so zemnou vlhkosťou – dôležitá nasiakavosť, protipožiarna bezpečnosť – šírenie ohňa po povrchu a dymivosť).

Kvalifikácia zhotoviteľa ETICS

Podľa § 43g ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a článku 3.3 technickej normy STN 73 2901 môžu uskutočňovať zhotovovanie tepelnoizolačných systémov (zateplenia obvodových plášťov s použitím ETICS) iba zhotovitelia s licenciami. Výberom firmy sa súčasne určí výber ETICS, ktorý sa uplatní na stavbe. Licencia vydaná pre firmu sa vždy viaže na konkrétny ETICS. Zoznam firiem s licenciami na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je zverejnený na www.tsus.sk. Licencie TSÚS vydáva spravidla s platnosťou na tri roky.

Viac sa dočítate na strane 104 – 107

TEXT: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
FOTO: Holzhaus, Michael Markl, Robert Freud, Lapointe Architects

Tento článok vyšiel v publikácii Ekobývanie 2010

 

{ppgallery}stories/fotky-k-clankom/co_sa_skryva_pod_etics/galeria{/ppgallery}

ZDIEĽAJTE NÁS