toptrendy logosab logofacebook logo eshop logohladat logo

 

 

 

Povinné zmluvné poistenie - na čo sa vzťahuje a aké náhrady škody pokrýva

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, na rozdiel od havarijného poistenia, ktoré je dobrovoľným a komerčným poistením.

 

poistenie pzp

 

Čo a komu kryje PZP?

 

Z povinného zmluvného poistenia (PZP) sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky. PZP nie je viazané na konkrétnu osobu, ale vzťahuje sa na škodu spôsobenú vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, za ktorú zodpovedá vodič, ktorý v čase vzniku škodovej udalosti vozidlo riadil. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 


Náhrada škody

 

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu. Nárokmi na náhradu môžu byť škody na zdraví a usmrtení, poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu veci, tiež môže kompenzovať ušlý zisk vyplývajúci konkrétnej situácie (napr. práceneschopnosť, liečenie a podobne). Poškodený môže od poisťovne požadovať financovanie nákladov, súvisiacich s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov predchádzajúcich spomínaných bodov, ak poisťovňa nesplnila svoje povinnosti.

 

poistenie pzp 2

 

 

Ak ku škodovej udalosti prišlo v čase trvania poistenia, poistený má právo, aby poisťovňa za neho uplatnila poistné plnenie príslušným poškodeným subjektom, konkrétne náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak je poistený povinný ich nahradiť.

 

Platnosť PZP v krajinách EÚ

 

Ak spôsobí poistený o škodu prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu EÚ, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov konkrétneho členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu. 

Poistenie PZP nikdy neuhrádza škody, ktoré poistený spôsobil škodovou udalosťou sám sebe.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby