Svetový deň vody sa na našej Zemi oslavuje od roku 1993, a to každoročne vždy 22. marca. Cieľom tohto dňa je oslava vody a pripomenutie si jej dôležitosti pre život každého z nás. Globálnym cieľom Svetového dňa vody je podpora dosiahnutia cieľa udržateľného rozvoja vody a jej zabezpečenie ako nezávadného zdroja na pitie a hygienu pre všetkých ľudí na planéte.

 

voda svetovy den 1 malyMottom tohtoročného dňa vody je "Podzemná voda, vďaka ktorej sa neviditeľné stáva viditeľným." Je všeobecne známym faktom, že voda pokrýva až 71% povrchu Zeme, avšak z toho je takmer 97% slanej vody z morí a oceánov. Sladká voda teda tvorí len 3% povrchu. Z týchto troch percent je len desatina využiteľná pre človeka. Prevažná časť sladkej vody (69%) je totiž ukrytá v ľadovcoch, len 1% je voda atmosférická a povrchová a zostávajúcich 30% vody sa skrýva pod povrchom zeme. (Zdroj informácií a štatistických údajov: MŽP SR).

Podzemná voda je voda nachádzajúca sa pod zemou vo vodonosných vrstvách, čo sú geologické formácie skál, piesku a štrku, ktoré vodu zadržiavajú. Podzemná voda napája pramene, rieky, jazerá a mokrade a presakuje do oceánov. Podzemná voda sa prirodzene dopĺňa hlavne z dažďových a snehových zrážok infiltrujúcich sa do zeme.

A práve táto voda je hlavným zdrojom, využívaným na pitie, sanitáciu, výrobu potravín i priemyselné procesy. Je tiež mimoriadne dôležitá pre zdravé fungovanie ekosystémov, ako sú mokrade a rieky.

Pre ďalšie fungovanie a ochranu tohto ekosystému je nevyhnutné chrániť podzemnú vodu pred nadmerným využívaním a pred znečistením. Skúmanie, ochrana a udržateľné využívanie podzemnej vody je jednoznačným základom pre prežitie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám a uspokojenie potrieb rastúcej populácie.

 

voda svetovy den 2

 

Niekoľko zaujímavých faktov o vode:

  • My sme voda - Ľudské telo sa skladá priemerne zo 60% vody. Mozog tvorí 70 % vody, v krvi je 80 % vody.
  • Koľko vody potrebujeme? Odporúča sa, že človek by mal denne vypiť asi dva litre vody. Pri dožití sa 70 rokov veku teda človek vypije v priemere 51 tisíc litrov vody, okrem tej, ktorú sekundárne prijíme v strave.
  • Voda je elixír života - Bez jedla človek dokáže prežiť približne mesiac, bez vody len 3 - 5 dní. Na vode sme závislí taktiež preto, že konzumujeme stravu, ktorá by bez vody nemohla žiť, vyrásť alebo byť vyrobená.
  • Chemické zloženie vody - Voda má jeden atóm kyslíka viazaný na dva atómy vodíka. Molekula vody má na jednej strane kladný elektrický náboj a na druhej strane záporný náboj. Pretože opačné elektrické náboje sa navzájom priťahujú, molekuly vody majú tendenciu sa navzájom spájať. Voda je jediná látka v prírode, ktorá môže byť v troch hlavných skupenstvách, kvapalnom, plynnom i tuhom.

Pripravila: Petra Adamcová

ZDIEĽAJTE NÁS