Druhého februára sa na celom svete oslavuje medzinárodný deň mokradí. Áno, aj mokrade, významný biotop a prírodný fenomén má svoj sviatok. Na ochranu mokradí bol práve druhého februára presne pred päťdesiatimi rokmi prijatý tzv. Ramsarský dohovor, ktorý zabezpečuje rámcovú právnu ochranu mokradí.

 

mokrade 3

 

Čo sú mokrade?

 

Definícia uvádza, že za mokraď sa považuje prírodné územie, ktoré je podmienené prítomnosťou vody. Voda môže byť v biotope prítomná dočasne alebo trvalo, môže ísť o vodu tečúcu i stojatú. Mokraďové územie môže byť prírodne i umelo vytvorené, takže k mokradiam sa zaraďujú lužné lesy, močiare, rybníky, rašeliniská, nivy, ramená a alúviá riek a potokov, ale aj jaskynné podzemné vody, kanále a vodné nádrže.

 

mokrade 5

 

 

Význam mokradí

 

Význam mokradí je pre celkové vyvážené fungovanie ekosystému kľúčové. Medzi ich najzákladnejšie funkcie patrí zadržiavanie vody, ochrana proti povodniam, rozmanitosť flóry a fauny v prostredí, ochrana prírody pred eróziou a tiež slúžia ako zdroj pitnej a úžitkovej vody i prirodzená čistička vôd.

 

 

mokrade 1

 

 

Fauna a flóra mokradí

 

V minulosti sa mokrade likvidovali z dôvodu "efektívnejšieho" využitia predmetnej pôdy a tiež z dôvodu, že boli ideálnym prostredím pre liaheň mnohých druhov hmyzu a plazov a obojživelníkov, ktoré boli pre človeka zdanlivo obťažujúce a škodlivé. Pri mokradiach sa na našom území sústreďujú vtáci, cicavce, vodné živočíchy, ryby, spomínaný hmyz a plazy i bezstavovce. Užovky, riečne korytnačky, žaby a mnoho druhov vodného vtáctva je možné sledovať na vlastné oči. Pod hladinou sa nachádza ďalší rozmanitý pestrý svet.

 

 

mokrade 4

 

 

Flóra mokradí je veľmi atraktívna a rozmanitá. Orchidey, záružlie, lekná či rosička patria medzi tie známejšie rastliny, ale v skutočnosti ide o tisícky druhov rôznych rastlín a aj vzácne endemické druhy, ktoré sa vyskytujú výlučne v určitých typoch mokradí.

 

 

mokrade 2

 

 

Text: Petra Adamcová