22. marec je Svetovým dňom vody. Tohtoročnou témou celosvetovej kampane je motto „Buď zmenou“ (Be the change), v rámci ktorého sa vyzývajú všetci obyvatelia planéty Zem, aby podnikli vo svojom živote kroky na zmenu spôsobu využívania, spotreby a hospodárenia s vodou. Tému pre Svetový deň vody každoročne vyhlasuje OSN, ktorá sa tým prihovára národom a obyvateľom celého sveta.

 

voda sviatok

 

Aktivita je podporená logom a myšlienkami, ktoré majú počas celého roka inšpirovať ľudí k tomu, aby robili pre ochranu a šetrenie vôd, čo dokážu. Vizuálnym symbolom kampane je kolibrík, ktorý v dávnej povesti pri vypuknutí požiaru začal lietať tam a späť nad rozpáleným lesom a neďalekým jazerom. Ostatné zvieratá, ktorá bežali preč v snahe zachrániť si život a z diaľky sa pozerali na plamene sa ho pýtali čo robí. Odpovedal, že letí k jazeru po vodu, ktorú naberie do zobáka a hasí ňou požiar. Na slová ostatných zvierat, že tým oheň neuhasí, reagoval, „robím, čo môžem.“ A to je poslanie kampane, ktorou chce OSN motivovať ľudí, aby aj malým krokom vykonali zmenu, ktorá hoci je z iného pohľadu zanedbateľná a malá, pomôže vyriešiť vodnú krízu, najmä ak by tak k situácii pristúpil každý jeden z nás.

 

voda svetovy den 1

 

OSN konkrétne vyzýva k nasledovným krokom:

  • Šetrenie vodou, využívanie sprchy namiesto vane, zatváranie vodovodného kohútika počas umývania zubov a rúk 
  • Vysadenie aspoň jedného stromu
  • Nakupovanie lokálnych potraviny
  • Separovanie odpadu
  • Nesplachovať to, čo do kanalizácie nepatrí
  • Pripojiť sa na verejnú kanalizáciu alebo pravidelne vyvážať septik

Aké kroky podnikne Slovensko?

Na Slovensku sa tiež konajú viaceré aktivity súvisiace s ochranou vôd. Slovenský vodohospodársky podnik v spolupráci s dobrovoľníkmi čistí rieky a vodné nádrže od naplaveného odpadu.

Aj Slovensko sa svojim prístupom dobrovoľne zaviazalo k ochrane vôd. Národná rada vo februári 2023 prijala novelu zákona o vodách, ktorá znamená zásadnú zmenu ochrany, revitalizáciu riek. Vďaka nej sa bude dôraznejšie chrániť a obnovovať prirodzené fungovanie riečnych tokov. Novela pomáha riešiť aj hydrologické extrémy v podobe sucha alebo povodní, ktoré sú čoraz frekventovanejšie kvôli klimatickým zmenám. Zmeny obsiahnuté v novele by mli prispieť k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Plán revitalizácie slovenských riek

S revitalizáciami slovenských riek počíta aj Plán obnovy a odolnosti SR. V ňom je na účel revitalizácie vodných tokov vyčlenených 62,4 milióna eur. Prirodzenú podobu by tak malo opätovne získať 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026. Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna roku 2024. (Aktuálne je pripravovaný projekt revitalizácie 1. časti vodného toku Morava, na ktorom má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre v jej medzihrádzovom priestore. Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval štúdiu, na základe ktorej sa revitalizácia uskutoční. Revitalizácia musí byť hotová do júna 2024.)

Pripravila: Petra Adamcová
Zdroj informácií: MŽPSR, SVP, OSN

ZDIEĽAJTE NÁS